top of page

Zasady udziału w naszych szkoleniach

Wyrażając chęć uczestnictwa w autorskich szkoleniach Kosmetyka Joanna Czyż, każdy klient zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu realizacji usług oraz zasad programu zgodnie z informacjami na stronie www operatora programu - WUP Kraków.

Section Title

 

Zasady programu "Ucz się u Mistrza" pozwalającego na skorzystanie z dofinansowania szkoleń branżowych w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych usługi.

Regulamin realizacji usługi

Jako dostawca usługi szkolenia w miejscu pracy realizujemy je zgodnie z ofertą ustaloną i zaakceptowaną przez klienta.

Nasi Mistrzowie, będący specjalistami w swoim fachu, realizują usługę osobiście.

Usługi realizujemy w rzeczywistych warunkach pracy tj. w faktycznym miejscu pracy mistrza lub klienta.

Do ich realizacji wykorzystujemy wszelkie środki i materiały techniczne niezbędne do osiągnięcia uzgodnionych efektów.

Usługi są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. dotyczącymi warunków sanitarnych, BHP.

W przypadku gdyby jednak nasza usługa nie spełniania wymagań ustalonych z klientem w ostatecznej ofercie, klient ma możliwość rezygnacji z usługi w trakcie jej trwania zgodnie z Procedurą Reklamacji.

Uczestnik może wycofać swoje uczestnictwo w usłudze uczenie w miejscu pracy, conajmniej na 3 dni robocze przed uzgodnionym terminem wykonania usługi. Wycofania należy dokonać telefonicznie i/lub przesyłając dostawcy usługi e-mail na adres wskazany w bazie operatora usługi. W takim wypadku dostawca usługi nie obciąży klienta/uczestnika żadnymi kosztami. Późniejsza rezygnacja oznacza poniesienie przez uczestnika całości kosztów usługi. Fakt przyjęcia rezygnacji musi zostać potwierdzony przez dostawcę usługi w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Klient/uczestnik  ma obowiązek zwrócić koszty poniesione przez dostawcę usługi z tytułu przygotowania usługi uczenia w miejscu pracy w sytuacji niestawienia się uczestnika lub przerwania udziału bez uzasadnionej przyczyny w usłudze uczenia w miejscu pracy.

W przypadku zaistnienia przyczyn losowych, niezależnych od dostawcy usługi lub klienta skutkujących niemożliwością realizacji usługi uczenia w miejscu pracy (m. in. choroba, awaria sprzętu, etc.), dostawca usługi zastrzega sobie prawo zmiany uprzednio potwierdzonego terminu realizacji w/w usług uczenia w miejscu pracy, co zostanie uzgodnione pomiędzy stronami. Informacje o ewentualnych zmianach będą uzgadnianie telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Procedura Reklamacji

1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji np. w sytuacji gdy usługa uczenia w miejscu pracy nie spełnia wymagań określonych w ostatecznej ofercie, w trakcie trwania usługi powiadamiając o tym Mistrza oraz Dostawcę.

2. Reklamacja  musi  zostać  złożona  w  formie  ustnej osobiście oraz potwierdzona niezwłocznie w formie pisemnej (mailem) na adres mailowy Dostawcy dostępnym w portalu operatora programu "Ucz się u Mistrza".

Za datę  złożenia  reklamacji  o  której  mowa  w  pkt  1  powyżej  uznaje  się  datę złożenia osobiście reklamacji i sporządzenia protokołu.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • nazwę/imię i nazwisko uczestnika oraz adres siedziby/miejsce zamieszkania uczestnika,

  • przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin, miejsce) wraz z uzasadnieniem.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez dostawcę usługi  nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych  liczonych  od   momentu  jej  otrzymania.  

W  uzasadnionych  przypadkach czas  ten  może  ulec wydłużeniu (np. konsultacje prawne,  opinia  rzeczoznawcy). O decyzji co do rozpatrzenia reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub osobiście np. telefonicznie.

5. Możliwe formy rekompensaty  w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji to:

  • całkowity lub częściowy zwrot kosztów

  • rabat na kolejna usługę

  • ponowne wykonanie usługi lub jej części 

  • inne - do uzgodnienia.

6. Dostawca usługi zastrzega  sobie  prawo  do  pozostawienia  reklamacji  bez  rozpatrzenia  w przypadku gdy reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej lub będzie wynikać z nieznajomości postanowień niniejszej procedury.

bottom of page