top of page

Zasady udziału w naszych szkoleniach

Wyrażając chęć uczestnictwa w autorskich szkoleniach Kosmetyka Joanna Czyż, każdy klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu realizacji usług oraz zasad programu zgodnie z informacjami na stronie www operatora programu np. WUP Kraków lub innej instytucji, która zarządza programem szkoleń dofinansowanych ze środków publicznych.

Section Title

 

Informacja: W ramach programów tj. "Ucz się u Mistrza" możliwe jest skorzystanie z dofinansowania szkoleń branżowych w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych usługi.

Regulamin realizacji usługi

Jako dostawca usługi szkolenia realizujemy je zgodnie z ofertą ustaloną i zaakceptowaną przez klienta.

Nasi Mistrzowie, będący specjalistami w swoim fachu, realizują usługę osobiście.

Usługi realizujemy w rzeczywistych warunkach pracy tj. w faktycznym miejscu pracy mistrza lub klienta.

Do ich realizacji wykorzystujemy wszelkie środki i materiały techniczne niezbędne do osiągnięcia uzgodnionych efektów.

Usługi są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. dotyczącymi warunków sanitarnych, BHP.

W przypadku gdyby jednak nasza usługa nie spełniania wymagań ustalonych z klientem w ostatecznej ofercie, klient ma możliwość rezygnacji z usługi w trakcie jej trwania zgodnie z Procedurą Reklamacji.

Uczestnik może wycofać swoje uczestnictwo w usłudze uczenie w miejscu pracy, conajmniej na 3 dni robocze (słownie: trzy) przed uzgodnionym terminem wykonania usługi. Wycofania należy dokonać telefonicznie i/lub przesyłając dostawcy usługi e-mail na adres wskazany w bazie operatora usługi (dotyczy szkoleń realizowanych przez zewnętrznego operatora). W takim wypadku dostawca usługi nie obciąży klienta/uczestnika żadnymi kosztami. Późniejsza rezygnacja oznacza poniesienie przez uczestnika całości kosztów usługi. Fakt przyjęcia rezygnacji musi zostać potwierdzony przez dostawcę usługi w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Klient/uczestnik  ma obowiązek zwrócić koszty poniesione przez dostawcę usługi z tytułu przygotowania usługi uczenia w miejscu pracy w sytuacji niestawienia się uczestnika lub przerwania udziału bez uzasadnionej przyczyny w usłudze uczenia w miejscu pracy.

W przypadku zaistnienia przyczyn losowych, niezależnych od dostawcy usługi lub klienta skutkujących niemożliwością realizacji usługi (m. in. choroba, awaria sprzętu, niedostępność miejsca przewidzianego na wykonanie usługi etc.), dostawca usługi zastrzega sobie prawo zmiany uprzednio potwierdzonego terminu realizacji w/w usług, co zostanie uzgodnione pomiędzy stronami. Informacje o ewentualnych zmianach będą uzgadnianie telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Procedura Reklamacji

1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji np. w sytuacji gdy usługa nie spełnia wymagań określonych w ostatecznej ofercie, w trakcie trwania usługi powiadamiając o tym Mistrza oraz Dostawcę (w przypadku usług realizowanych przez zewnętrznego operatora).

2. Reklamacja  musi  zostać  złożona  w  formie  ustnej osobiście oraz potwierdzona niezwłocznie w formie pisemnej (mailem) na adres mailowy Dostawcy dostępny na portalu operatora realizującego program szkoleniowy np. "Ucz się u Mistrza" (w przypadku szkoleń realizowanych przez zewnętrznego operatora).

Za datę  złożenia  reklamacji  o  której  mowa  w  pkt  1  powyżej  uznaje  się  datę złożenia osobiście reklamacji i sporządzenia protokołu.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • nazwę/imię i nazwisko uczestnika oraz adres siedziby/miejsce zamieszkania uczestnika

  • dane kontaktowe uczestnika (mail, telefon)

  • przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin, miejsce) wraz z uzasadnieniem.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez dostawcę usługi  nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych  liczonych  od   momentu  jej  otrzymania.  

W  uzasadnionych  przypadkach czas  ten  może  ulec wydłużeniu (np. konsultacje prawne, opinia  rzeczoznawcy). O decyzji co do rozpatrzenia reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub osobiście np. telefonicznie.

5. Możliwe formy rekompensaty  w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji to:

  • całkowity lub częściowy zwrot kosztów

  • rabat na kolejna usługę

  • ponowne wykonanie usługi lub jej części

  • inne - do uzgodnienia.

6. Dostawca usługi zastrzega  sobie  prawo  do  pozostawienia  reklamacji  bez  rozpatrzenia  w przypadku gdy reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej lub będzie wynikać z nieznajomości postanowień niniejszej procedury.

bottom of page